به دست آوردن جدول فراوانی در نرم افزار SPSS

به دست آوردن جدول فراوانی در نرم افزار SPSS

به دست آوردن جدول فراوانی در نرم افزار SPSS

 

در این فیلم آموزشی نحوه به دست آوردن جدول فراوانی در نرم افزار spss بررسی شده است و همچنین در پایان با توضیح کامل خروجی مطالبی همچون
درصد و درصد تجمعی چیست و چه زمانی از آن استفاده می کنیم؟ توضیح داده شده است


خرید آنلاین